با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!

انتقال دامنه به ما

شما می توانید دامنه های موجود خود را به ما انتقال دهید. برای شروع، دامنه های خود را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید

انتقال یک دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده